Firma

Postępowania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Zarząd Monnari Trade SA zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A oraz sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A. sporządzonych za kolejne roczne okresy lata obrotowe od roku 2023 do roku 2027, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej: MSSF). Oferta powinna uwzględniać także przegląd skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz skróconych sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A, sporządzanych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocza kolejnych lat od roku 2023 do roku 2027 .

 

Przedmiotem zlecenia jest badanie następujących sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania:

-      sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r.

-      sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.

-      sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 r.

-      sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2026 r.

-      sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2027 r.

 

-      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r.

-      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.,

-      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 r.,

-      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2026 r.,

-      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za rok obrotowy zakończony 31.12.2027 r.,

 

 

a także przegląd następujących sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych raportów z ich przeglądu:

-      skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2023 r.

-      skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2024 r.

-      skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2025 r.

-      skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2025 r.

-      skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2027 r.

-      skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2023 r.

-      skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2024 r.

-      skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2025 r.

-      skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2026 r.

-      skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A za okres półroczny zakończony 30.06.2027 r.

 Oferta winna zawierać wariantowe propozycje zawarcia umowy na pierwszy dwuletni okres badania lata 2023/2024 z możliwością przedłużenia na kolejny okres lat 3 tj. lata 2025/2026/2027

 

Sprawozdania z badania oraz raporty z przeglądu powinny zostać dodatkowo przygotowane w języku angielskim.

 

Oferty należy sporządzić w języku polskim :

- przesyłać na adres Monnari Trade SA: ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź,

- lub składać na wskazany adres w dni robocze w godz.: 9.00-15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023/2024” oraz „Nie otwierać”,

- lub przesłać na adres email: oferta@monnari.com.pl w formacie pdf

 Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2023r. o godz. 15. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki lub na adres email podany powyżej. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Wybór firmy audytorskiej nastąpi zgodne z procedurą wybory firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą do dnia 31 maja 2023 roku.

 Przy wyborze firmy audytorskiej Rada Nadzorcza będzie kierować się następującymi kryteriami:

a)      spełnienie wymogu niezależności,

b)      pozycja na rynku usług audytorskich - reputacja i referencje,

c)       doświadczenie w badaniu:

 • sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF,
 • spółek notowanych na GPW,
 • podmiotów z branży, w której działa Spółka,

d)      skład, kwalifikacje i doświadczenie zespołu przeprowadzającego badanie,

e)      zapewnienia terminowości badania zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Spółkę,

f)       cena netto za proponowany zakres usług,

g)      przedstawiony opis metodologii i plan badania zapewniającego odpowiednie wykonanie usługi,

h)     zasady kontaktu z kluczowym biegłym rewidentem, kierownictwem zespołu oraz zarządem firmy audytorskiej,

i)       zasady bieżącego komunikowania wszelkich istotnych kwestii zidentyfikowanych w trakcie badania,

j)       odpowiednia polisa ubezpieczeniowa,

k)      wewnętrzny system zapewnienia jakości stosowany przez firmę audytorską,

l)       sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia,

m) plan ciągłości działania na wypadek sytuacji awaryjnych.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożonej oferty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji, 
 2. podstawowe informacje o firmie audytorskiej, według kryteriów wskazanych powyżej,
 3. informację o liczbie aktualnie zatrudnionych biegłych rewidentów, 
 4. aktualny dokument potwierdzający wpis kluczowego biegłego rewidenta do rejestru biegłych oraz podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów,
 5. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu, który będzie przeprowadzał badanie 
  o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy   z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017. 1089), z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust. 2 tej ustawy
 6. plan ciągłości działania na wypadek sytuacji awaryjnych.

 

Oczekiwane przez spółkę harmonogram prac związanych z badaniem:

 

Badanie 2023

rozpoczęcie badania wstępnego w oparciu o dane za 3 kwartały 2023 r.

13.11.2023 r.

przedstawienie wyników badania wstępnego

27.11.2023 r.

udział w inwentaryzacji wybranych magazynów

31.12.2023 r.

rozpoczęcie badania zasadniczego

30.03.2024 r.

przedstawienie wyników badania zasadniczego i projektu sprawozdania z badania

20.04.2024 r.

publikacja sprawozdania rocznego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.

29.04.2024 r.

 Przegląd 2023

rozpoczęcie przeglądu sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30.06.2021 r.

21.08.2023 r.

publikacja sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30.06.2023 r.

29.09.2023 r.

Badanie 2024

rozpoczęcie badania wstępnego w oparciu o dane za 3 kwartały 2024 r.

 

przedstawienie wyników badania wstępnego

 

udział w inwentaryzacji wybranych magazynów

31.12.2024 r.

rozpoczęcie badania zasadniczego

 

przedstawienie wyników badania zasadniczego i projektu sprawozdania z badania

 

publikacja sprawozdania rocznego sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.

 

 

 

 Przegląd 2024

rozpoczęcie przeglądu sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30.06.2024 r.

publikacja sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30.06.2024 r.

 

Pozostałe zasady współpracy.

Od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oczekiwany jest udział w posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A., w celu omówienia strategii badania oraz zasad współpracy, omówienia wyników badania/przeglądu sprawozdań finansowych, kontroli świadczonych dodatkowych usług.

Gotowość biegłego rewidenta do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest ocena sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A. i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej oraz wzięcie udziału w Walnych Zgromadzeniach MONNARI TRADE S.A. zatwierdzających przedmiotowe sprawozdania.

Oczekiwane jest przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki - sporządzanych dla Zarządu Spółki - informacji o zidentyfikowanych problemach w zakresie systemu rachunkowości, systemu kontroli wewnętrznej lub innych kwestii operacyjnych i finansowych dotyczących Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej.

 Dodatkowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres, e-mail: oferta@monnari.com.pl .

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych  przez Spółkę.

 

Zastrzega się prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

 • T: 664 360 871
 • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
 • NIP: 7251784741
 • KRS: 0000184276
 • Regon: 472333285
 • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
 • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.